> Zarządzenie nr 131/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 131/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.


w sprawie przyjęcia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Komańcza oraz Urzędzie Gminy Komańcza

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), oraz na podstawie standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych wprowadzonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Min. Fin., Nr 15, poz. 84)

zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie i Urzędzie Gminy Komańcza, zwane dalej: „zasadami kontroli zarządczej” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2.

Kontrola zarządcza funkcjonuje na dwóch poziomach;

1) II poziom – kontrola zarządcza na poziomie Gminy Komańcza oraz Urzędu Gminy Komańcza, prowadzona przez Wójta;

2) I poziom – kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Komańcza, za którą odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek, nadzorowana przez Wójta.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§4.

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Komańcza Nr 67/2013 z dnia 01.10.2013r. wraz z późniejszymi zmianami.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.


Data wytworzenia: 2021-12-31
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-02-23 00:00:01
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link