> Zarządzenie nr 26/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 26/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 marca 2022 r.


w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Komańcza

Na podstawie art.104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t. j. : Dz. U. 2020.1320 z późn. zm.) i art. 42 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. 2019.1282 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§1

W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Komańcza z dnia 25 kwietnia 1997 roku stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1/97 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 kwietnia 1997 roku wprowadza się następujące zmiany:

  • 1 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Pracowników obowiązuje czas pracy:

  • poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 7.00 do 15.00,
  • czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00,
  • piątek w godzinach od 7.00 do 14.00.

§2

Traci moc Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom z mocą obowiązującą od 24 marca 2022 roku.


Data wytworzenia: 2022-02-07
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-03-09 15:01:21
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał