> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 roku


Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), dalej „ustawa ooś” oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735) w związku z wnioskiem Inwestora: OPTIMA AUGUSTOWO PV Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02 ‑ 797 Warszawa, działającego przez Pełnomocnika P. Szymona Ostrowskiego, z dnia 03.02.2022 r.,o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Radoszyce o mocy do 160 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii, na działkach nr 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 284/3, 402 obręb Radoszyce oraz działkach ewidencyjnych nr 3/1, 8 obręb Osławica, wraz z działkami towarzyszącymi (dz. nr 7 Osławica, dz. nr 357, 363, 403 obręb Radoszyce), gmina Komańcza, powiat sanocki, województwo podkarpackie”

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

ZAWIADAMIA STRONY POSTEPOWANIA

1) W dniu 28.02.2022 r. Wszczęte zostało postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Radoszyce o mocy do 160 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii, na działkach nr 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 284/3, 402 obręb Radoszyce oraz działkach ewidencyjnych nr 3/1, 8 obręb Osławica, wraz z działkami towarzyszącymi (dz. nr 7 Osławica, dz. nr 357, 363, 403 obręb Radoszyce), gmina Komańcza, powiat sanocki, województwo podkarpackie”

2) W dniu 28.02.2022 r. stosownie do art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t Dz. U z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwrócono się z pismami znak Gn.6220.01.2022 z dnia 28.02.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z przedłożoną dokumentacja obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza, 38 – 543 Komańcza 166, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godzinach 7.00 – 15.00 od poniedziałku do środy, 07.00 – 17.00 w czwartki, od 07 – 13.00 w piątki.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia, tj. od dnia 15 marca 2022 r.

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpis innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, dokonuje się opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelnienie elektroniczne są sporządzone w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2021 r. poz. 670). Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postepowanie i wyjaśnienia na piśmie.


Data wytworzenia: 2022-02-28
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-03-07 11:37:55
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał