> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 lutego 2022 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 lutego 2022 roku


Wójt Gminy Komańcza działając na wniosek strony, na podstawie art. 113 § 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735), art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2001 r. poz. 2373)

orzeka:

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w Postanowieniu Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 stycznia 2022 r. znak: Gn.6220.12.2022, stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działce nr ewid. 1/11, obręb Wysoczany, Gmina Komańcza, wydanej dla Firmy F8 Sp. z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 6/2, 40-064 Katowice w następujący sposób:

na stronie pierwszej postanowienia w wierszu 11 od góry oraz na stronie czwartej w wierszu 3 od góry słowa: „Firmy F8 Sp. z o.o. ….”, zastępuje się słowami: „Farmy F8 Sp. z o.o. …”.

UZASADNIENIE

Organ I instancji postanowił na wniosek strony dokonać sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, w wydanym Postanowieniu znak: Gn.6220.12.2021 z dnia 10 stycznia 2022 r. stosownie
do zapisów art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

W trakcie sporządzania przedmiotowego postanowienia powstała oczywista omyłka pisarska, polegająca na błędnym wpisaniu nazwy firmy - Wnioskodawcy.

Stosownie do art. 113 § 1 cytowanej na wstępie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Postanowienie o sprostowaniu błędów i omyłek w decyzjach ma ten skutek, że po jego wydaniu decyzja musi być wykonywana stosownie do treści zgodnej ze sprostowaniem, a w przypadku
jej zaskarżenia powinna być również wraz z nim oceniana.

Prawidłowo dokonane sprostowanie błędów i omyłek, w formie postanowienia w trybie art. 113 § 1 Kpa, staje się bowiem integralną częścią treści decyzji.

Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny i prawny oraz słuszny interes strony, stosownie do przepisów art. 113 § 1 w związku z art. 126 k.p.a. – postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, w terminie 7 dni od daty otrzymania.


Data wytworzenia: 2022-02-21
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-03-01 08:26:11
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał