> Informacja o działaniach lobbingowych w procesie stanowienia prawa

Informacja o działaniach lobbingowych w procesie stanowienia prawa


Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

Przez czynność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.


Data wytworzenia: 2022-02-22
Sporządzone przez: Tomasz Rachwał (Informatyk)
Data udostępnienia: 2022-02-22 23:55:34
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał