> Zarządzenie nr 140/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 140/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.


w sprawie ustalenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Komańcza

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), oraz na podstawie standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych wprowadzonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Min. Fin., Nr 15, poz. 84)

zarządzam co następuje:

§1

Ustalam kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Komańcza zwanym dalej „Kodeksem”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

  1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Komańcza do zapoznania się z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie w terminie 14 dni roboczych od dnia wejścia w życie zarządzenia oraz ich stosowania w pracy.
  2. W przypadku nieobecności pracownika w pracy, czynności, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w terminie 3 dni roboczych od dnia powrotu pracownika do pracy.
  3. Wobec osób zatrudnianych po dacie wprowadzenia tego zarządzenia, obowiązki wskazane wyżej wykonuje Zastępca Wójta.
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z Kodeksem opatrzone datą i podpisem pracownika przechowywane jest w aktach osobowych pracownika. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej Urzędu Gminy Komańcza.

§4

Z dniem 1 stycznia 2022 r. traci moc zarządzenie nr 116/16 Wójta Gminy Komańcza w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Komańcza.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Data wytworzenia: 2021-12-31
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-02-22 23:58:47
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał