> Zarządzenie nr 133/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 133/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.


w sprawie powierzenia zadań Koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Komańcza

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 6 ust. 2 zarządzenia nr 131/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Komańcza oraz Urzędzie Gminy Komańcza

zarządzam, co następuje:

§1

  1. Powierza się Panu Pawłowi Rysz – Zastępcy Wójta Gminy Komańcza zadania Koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Komańcza.
  2. Powierzenie obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2022 r. do odwołania.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Data wytworzenia: 2021-12-31
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-02-22 23:59:31
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał