> Zarządzenie nr 132/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 132/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.


w sprawie określenia celów kontroli zarządczej w Gminie i Urzędzie Gminy Komańcza, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§1

 1. Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, określa się cele w Gminie i Urzędzie Gminy Komańcza, mierniki ich realizacji oraz zasady monitorowania ich osiągnięcia.
 1. Określa się misję jednostki oraz cele stałe, o których mowa w § 18 załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Komańcza nr 131/2021 z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Komańcza oraz Urzędzie Gminy Komańcza: „Tworzenie możliwości do rozwoju aktywności społecznych i gospodarczych opartych na dziedzictwie naturalnym i kulturowym w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”.
 2. Charakterystyka celów stałych oraz zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach danego celu stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 1. Cele stałe podlegają corocznej weryfikacji z punktu widzenia ich aktualności lub potrzeby wprowadzenia nowych funkcji.
 1. Weryfikację celów stałych, o której mowa w ust. 4 przeprowadza Wójt.

§2

 1. Podstawowe cele szczegółowe, wynikające z celów stałych, wyznaczane są na dany rok budżetowy przez Wójta w formie pisemnej w przyjętym rocznym planie działalności, zwanym dalej: „planem działalności”, na podstawie propozycji, o której mowa w § 4.
 1. Plan działalności jest sporządzany według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3

 1. Każdy cel realizowany jest przez wykonywanie określonych zadań.
 1. Struktura organizacyjna jednostki jest powiązana z celami i zadaniami realizowanymi przez jednostkę.
 1. Pracownicy jednostki odpowiadają za realizację konkretnego zadania lub zadań w zakresie określonym w przepisach określających ich zakres obowiązków.

§4

 1. Koordynator ds. kontroli zarządczej, o którym mowa w zarządzeniu Wójta Gminy Komańcza nr 131/2021 z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Komańcza oraz Urzędzie Gminy Komańcza, przedstawia w terminie do 31 grudnia propozycję planu działalności na kolejny rok budżetowy z zastrzeżeniem § 6. Wzór propozycji planu działalności, określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 1. Wójt analizuje przedstawioną propozycję i zatwierdza plan działalności na kolejny rok budżetowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia w terminie do 31 stycznia.
 1. Plan działalności jest aktualizowany po ostatecznym zatwierdzeniu planu finansowego oraz każdej późniejszej zmianie planu finansowego, mającej wpływ na zakres realizowanych zadań.
 1. Pracownicy jednostki przyjmują plan monitorowania każdego z zadań i celów, biorąc pod uwagę przyjęte mierniki.

§5

 1. Koordynator zadania sporządza w terminie do 31 marca sprawozdanie z realizacji planu działalności i przedstawia go Wójtowi według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.
 1. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno wskazywać poziom osiągniętych mierników w odniesieniu do poziomu zakładanego oraz ewentualne przyczyny nieosiągnięcia zakładanych mierników i propozycje rozwiązań.
 1. Wójt po analizie złożonego sprawozdania może podjąć decyzję o zmianie planu realizacji celów szczegółowych na dany rok budżetowy.

§6

Przepis § 4 nie ma zastosowania do planu działalności na rok 2022 w zakresie dotyczącym terminów złożenia propozycji planu działalności, a także jego zatwierdzenia. Plan działalności na rok 2022 przygotowuje i opracowuje Wójt w terminie do 31 grudnia 2021 r.

§7

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Data wytworzenia: 2021-12-31
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-02-22 23:59:46
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał