> Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 18/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

               Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305)

 WÓJT GMINY  zarządza :

 

§1

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę   273,34  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

273,34

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

273,34

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

273,34

 

 

 

RAZEM

273,34

 

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 2 273,34 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 000,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

2 000,00

4220

Zakup środków żywności

1 000,00

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

273,34

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

273,34

3110

Świadczenia społeczne

267,87

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5,47

 

 

 

RAZEM

2 273,34

 

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 2 000,00 zł 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 000,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

 

RAZEM

2 000,00

 

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

   

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

852

   

Pomoc społeczna

273,34

 

273,34

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

273,34

 

273,34

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

273,34

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

267,87

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

5,47

 

 

 

 

RAZEM

273,34

 

273,34

 

 

§3 

Uchyla się Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-02-14
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-02-23 00:00:15
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał