> Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 1 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 1 lutego 2022 r.


w sprawie zasad realizacji zadań w ramach środków funduszu sołeckiego w 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz art.2 ust.6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (tj. Dz. U. z 2014. poz. 301)

zarządzam co następuje:

§1

  1. Zadania w ramach funduszu sołeckiego realizują sołtysi przy wsparciu wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Komańcza lub jednostek organizacyjnych gminy.
  2. Zadania winny być realizowane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:
  • uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów
  • optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
  1. Zadania należy zrealizować i rozliczyć do 30 listopada 2022 roku.

§2

  1. Na pracowniku urzędu lub jednostki organizacyjnej wspierającym sołtysa w wykonywaniu danego zadania spoczywa obowiązek nadzoru nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych sprawuje Skarbnik Gminy.
  3. Wykazy zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w poszczególnych sołectwach stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-02-01
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-02-07 09:04:41
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał