> Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 7/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 stycznia 2022 r.


w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Komańcza w 2022 r.

Na podstawie art.6 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 ze zm.), § 10 ust. 3, § 11 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 16 poz. 151 z późn. zm.) oraz wytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji zadań pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2022 r.

zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się i wprowadza do użytku służbowego „Plan kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Komańcza w 2022 roku” stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§2

Kontrolę przeprowadzi zespół kontrolny w składzie nie mniejszym niż dwie osoby upoważnione przez Wójta.

Po zakończeniu czynności kontrolnych zespół sporządzi protokół i przedstawi go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-01-26
Sporządzone przez: Renata Kusy (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-02-04 13:11:00
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał