> Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 stycznia 2022 r.


w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych

Na podstawie art.411 ust.10r, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

zarządzam, co następuje:

§1

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy upoważniam:

Panią Natalię Łątka-Gaura – Pracownika socjalnego do prowadzenia postępowań w sprawach ustalenia dodatku osłonowego z wyłączeniem decyzji oraz przekazywania informacji.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-01-27
Sporządzone przez: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)
Data udostępnienia: 2022-02-07 09:05:15
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał