> Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 r.


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U.2019.1653), zarządzam, co następuje:

§1

 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 przewidziane są w Uchwale budżetowej Nr XXXIX/307/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku w rozdziale 80146.
 2. Dokonuje się podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych szkół w następujący sposób:
 • Szkoła Podstawowa w Komańczy – 11 080,00 zł;
 • Szkoła Podstawowa w Rzepedzi – 12 233,10 zł.

§2

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe w wysokości nie większej niż 50% kwoty pobieranej przez te szkoły, nie więcej jednak niż 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) za semestr.

§3

Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane:

 • metodyczne;
 • promocja zdrowia psychicznego;
 • wypalenie zawodowe;
 • wychowanie ku wartości;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • nauczanie dziecka ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera;
 • doradztwo zawodowe;
 • pedagogika specjalna;
 • technika;
 • plastyka;
 • biologia;
 • przyroda;
 • socjoterapia;
 • organizacja egzaminu ósmoklasisty;
 • ocena nauczyciela;
 • zmiany w prawie.

§4

Ustala się następujące formy doskonalenia zawodowego, na które można uzyskać dofinansowanie:

1) studia podyplomowe;

2) seminaria;

3) konferencje;

4) wykłady;

5) warsztaty;

6) szkolenia;

7) pozostałe formy doskonalenia zawodowego.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Komańcza.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-01-31
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-02-04 12:13:25
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał