> Zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 lutego 2022 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372 ze zm.), na podstawie Uchwały Nr XXXV/285/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021r.

Wójt Gminy Komańcza zarządza co następuje:

przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Komańcza

§1

Lp.

Numer ewid.

nieruch.

Pow. działki

Numer KW

Położenie

Opis nieruch.

Cena

nieruchomości (netto)

1.

44/10

0,4001 ha

KS1S/00050676/4

Radoszyce

nieruchomość gruntowa (RIVb, ŁV)

80 000,00 zł

2.

180/5

0,2352 ha

KS1S/00050676/4

Radoszyce

nieruchomość gruntowa (PsIV)

69 000,00 zł

§2

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz na stronie internetowej Urzędu. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 16.03.2022r.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.


Data wytworzenia: 2022-02-01
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-02-04 12:07:34
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał