> Zarządzenie nr 14/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 02 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 14/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 02 lutego 2022 r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia w formie darowizny od Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości położonej w Komańczy

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 20 ust. 2, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) oraz § 3, § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza

zarządzam, co następuje

§1

Nabyć nieodpłatnie w formie darowizny prawo własności nieruchomości położonej w Komańczy oznaczonej jako działka nr 507/2 o pow. 0,0395 ha, w celu uregulowania stanu prawnego dojazdu do nieruchomości sąsiednich.

§2

Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń wobec osób trzecich. Przyjęta nieruchomość stanowić będzie gminny zasób nieruchomości.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-02-02
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-02-04 11:57:18
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał