> Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 stycznia 2022 r.


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021.1082) zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza na rok szkolny 2022/2023 – zgodnie z tabelami, stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-01-24
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-01-25 23:34:51
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link