> Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 stycznia 2022 r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny od Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Łupkowie prawa własności nieruchomości położonych w Nowym Łupkowie oraz Smolniku

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 20 ust. 2, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) oraz § 3, § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza

zarządzam, co następuje

§1

Nabyć nieodpłatnie w formie darowizny prawo własności nieruchomości położonej w Nowym Łupkowie oznaczonej jako działka nr 25/93 o pow. 0,0085 ha pod drogę gminną oraz nieruchomości położonych w Smolniku oznaczonych jako działka nr 148/3 o pow. 0,0481 ha oraz działka nr 149/5 o pow. 0,0975 ha pod miejsce postojowe oraz pod drogę.

§2

Nieruchomości są wolne od obciążeń, praw i roszczeń wobec osób trzecich. Przyjęte nieruchomości stanowić będą gminny zasób nieruchomości.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-01-26
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-01-31 23:31:57
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał