> Zapytanie ofertowe - Roboty hydrogeologiczne polegające na wykonaniu odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S-1 i S-2 w miejscowości Komańcza.

Zapytanie ofertowe - Roboty hydrogeologiczne polegające na wykonaniu odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S-1 i S-2 w miejscowości Komańcza.


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego: Opis przedmiotu zamówienia: Roboty hydrogeologiczne polegające na wykonaniu odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S-1 i S-2 w miejscowości Komańcza.

Zadanie nr 1. Wykonanie odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S - 1 na dz. nr ewid. 503/4 w miejscowości Komańcza zgodnie z Projektem Robót Geologicznych oraz decyzją zatwierdzającą nr GP.6530.8.2021 z dnia 09.11.2021 Starosty Sanockiego w zakresie:

  1. Zgłoszenie najpóźniej na 2 tygodnie przez zamierzonym terminem rozpoczęcia prac pisemne zgłoszenie zamiary przystąpienia do wykonywania robót geologicznych do:

- Starosty Sanockiego

- Wójta Gminy Komańcza  (wg. decyzji)

  1. Zgłoszenie w terminie 14 dni przed o zamierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych

- Starosta Sanockiego

- Państwową Służbę Geologiczną

  1. Prace dokumentacyjne: dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjna studni
  2. Operat wodnoprawny na usługę wodną poprzez pobór wody podziemnej
  3. Wiercenie otworu Ø311m do głębokości około 8m ppt oraz zapuszczenie kolumny rur stalowych osłonowych 9 5/8” wraz z cementowaniem i sprawdzeniem szczelności korka cementowego
  4. Wiercenie otworu studziennego Ø216mm do głębokości około 37m ppt (8,0 – 37,0m)
  5. Filtrowanie otworu studziennego do głębokości 37,0m ppt zabudowa kolumną filtracyjną PCV Ø160mm, obsypka filtracyjna.
  6. Pompowanie oczyszczające studni (wg PRG) prowadzone z agregatu prądotwórczego
  7. Pompowanie pomiarowe studni (łącznie 48h)
  8. Głowica stalowa (wg. PRG)
  9. Stabilizacja zwierciadła wody
  10. Nadzór geologiczny
  11. Obsługa geodezyjna przez uprawnionego hydrogeologa
  12. Analiza wody – 1 próbka, pobór, transport analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody
  13. Niwelacja geodezyjna punktu wiercenia wody
  14. Przygotowanie i uporządkowanie terenu badań
  15. Zabezpieczenie otworu po wykonaniu odwiertu
  16. Otwór negatywny – ustala się kryterium otworu przy wydajności mniejszej niż 0,2 m3/h

 

Zadanie nr 2. Wykonanie odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S-2 na dz. nr ewid. 138/6, 138/7 w miejscowości Komańcza zgodnie z Projektem Robót Geologicznych oraz decyzją zatwierdzającą nr GP.6530.9.2021 z dnia 09.11.2021 Starosty Sanockiego w zakresie:

  1. Zgłoszenie najpóźniej na 2 tygodnie przez zamierzonym terminem rozpoczęcia prac pisemne zgłoszenie zamiary przystąpienia do wykonywania robót geologicznych do:

- Starosty Sanockiego

- Wójta Gminy Komańcza  (wg. decyzji)

  1. Zgłoszenie w terminie 14 dni przed o zamierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych

- Starosta Sanockiego

- Państwową Służbę Geologiczną

  1. Prace dokumentacyjne: dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjna studni
  2. Operat wodnoprawny na usługę wodną poprzez pobór wody podziemnej
  3. Wiercenie otworu Ø311m do głębokości około 8m ppt oraz zapuszczenie kolumny rur stalowych osłonowych 9 5/8” wraz z cementowaniem i sprawdzeniem szczelności korka cementowego
  4. Wiercenie otworu studziennego Ø216mm do głębokości około 42m ppt (8,0 – 42,0m)
  5. Filtrowanie otworu studziennego do głębokości 42,0m ppt zabudowa kolumną filtracyjną PCV Ø160mm, obsypka filtracyjna.
  6. Pompowanie oczyszczające studni (wg PRG) prowadzone z agregatu prądotwórczego
  7. Chlorowanie
  8. Pompowanie pomiarowe studni (łącznie 48h)
  9. Głowica stalowa (wg. PRG)
  10. Stabilizacja zwierciadła wody
  11. Nadzór geologiczny przez uprawnionego hydrogeologa.
  12. Obsługa geodezyjna
  13. Analiza wody – 1 próbka, pobór, transport analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody
  14. Niwelacja geodezyjna punktu wiercenia wody
  15. Przygotowanie i uporządkowanie terenu badań
  16. Zabezpieczenie otworu po wykonaniu odwiertu
  17. Otwór negatywny – ustala się kryterium otworu przy wydajności mniejszej niż 0,2 m3/h

 

Istotne warunki zamówienia:

  • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
  • zaleca się od potencjalnego Wykonawcy zapoznania się z terenem budowy oraz wniesienia ewentualnych uwag na etapie ogłoszonego zapytania ofertowego
  • roboty należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz zaleceniami Zamawiającego
  • Wykonawca robót wiertniczych zobowiązany jest do uzgodnienia miejsca odprowadzania
    wód z wiercenia
  • Wykonawca zapewni stały dozór geologiczny w trakcie trwania robót. Roboty winne być prowadzone i wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego, BHP wykonawcy prac i ochrony środowiska – przewidywany dozór powinien legitymować się wymaganymi uprawnieniami geologicznymi 
  • Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy pod względem wykonywanych robót we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane, ponadto teren budowy oznakuje, i uniemożliwi dostęp osobom trzecim
  • wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne badania, świadectwa, certyfikaty lub aprobaty dopuszczające do stosowania
    w budownictwie
  • Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za przypadkowo wyrządzone
    szkody w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca
  • Wykonawca swoim działaniem nie będzie łamał przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie prowadzonych prac i poza nim. Będzie unikał zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót wiertniczych
  • Wykonawca odwiertu jest zobowiązany zgłosić na piśmie zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych oraz o zamiarze poboru próbek właściwemu organowi administracji geologicznej, górniczej oraz Wójtowi Gminy Komańcza co najmniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia prac
  • uczestnictwo w procedurze zatwierdzania dokumentacji hydrogeologicznej, aż do dnia otrzymania przez Zamawiającego decyzji właściwego organu administracji geologicznej,
    zatwierdzającej dokumentację
  • wykonanie wszelkich koniecznych a nie wymienionych wyżej opracowań, niezbędnych w celu uzyskania uzgodnień, opinii i pozwoleń.
  • Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru końcowego.
  • Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany protokół odbioru przedmiotu zamówienia przez obie strony.

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 26 stycznia 2022 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166 (Sekretariat)

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

  1. Tomasz Zieliński tel: 13 46 77 035 wew. 44 email: tzielinski@komancza.pl w godz. pomiędzy 7:00 – 15:00 (poniedziałek, wtorek, środa) 7:00-17:00 (czwartek), 7:00-13:00 (piątek).

Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od podpisania umowy.

Sposób przygotowania i zaadresowania oferty:

1) zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty, (Załącznik Nr 1) oraz Doświadczenie Zawodowe (Załącznik nr 5).

2) Oferta powinna być opieczętowania i podpisana przez osobę upoważnioną.

3) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

4)Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na – „Roboty hydrogeologiczne polegające na wykonaniu odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S-1 i S-2 w miejscowości Komańcza” oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 26 stycznia 2022 roku do godz. 12:00

5)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

6)Oferta złożona po terminie zostanie odesłana Wykonawcy bez jej otwierania.

7) Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium:

Waga:

cena

100%

Razem

100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów 100) punkty będą liczone według wzoru:

 

C(1,2,3...)=Cn/Cb x 100

 

gdzie:

C(1,2,3...) – liczba przyznanych punktów badanej oferty

Cn- cena brutto najniższej oferty w PLN

Cb- cena brutto badanej oferty w PLN

 

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. VAT, upusty, rabaty, dostawa materiałów i rozładunek, wszystkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Termin i miejsce otwarcia ofert.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2022 roku do godz. 12:15 w budynku Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, w pokoju nr 4.

Dodatkowe informacje:

  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
  • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
  1. oczywistych omyłek pisarskich;
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

  • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
  1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
  2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
  3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  4. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
  5. wpłynęła po terminie składania ofert.
  • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
  • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
  • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
  1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
  2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
  4. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:

  • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
  • PRG i decyzja dla zadania nr 1 – załącznik nr 2 do zapytania
  • PRG i decyzja dla zadania nr 2 – załącznik nr 3 do zapytania
  • Wzór umowy – załącznik nr 4 do zapytania
  • Wykaz usług hydrogeologicznych – załącznik nr 5 do zapytania

Data wytworzenia: 2022-01-18
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2022-01-18 16:55:06
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2022-01-26 12:00:00
Termin otwarcia: 2022-01-26 12:15:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link