> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 stycznia 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 stycznia 2022 r.


Zgodnie art. 49a oraz art. 49§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 443/1, 442/1, 441/1, 4/12, 266/1, 265, 264/1, 543/2, 266/2, 273, 272, 271, 426, 427/2, 427/1, 425, 423, 424/1, 424/3, 424/4, 435/1, 435/2, 483/1, 483/3, 421, 422, 419/2, 419/1, 418/2, 417, 483/2, 278, 279, 280, 277, 288/3, 296/1, 296/2, 275/1, 297/2, 297/6, 297/8, 297/4, 312, 295/2, 295/1, 294/1, 302, 304/1, 304/2, 305/2, 289/2, 289/1, 313, 314, 315, 316/1, 317/1, 317/2, 309/1, 309/2, 318/1, 362, 375/7, 375/5, 373/4, 373/3 – obręb Wisłok Wielki oraz na działkach nr ew. 77, 75/1, 71/1, 68/81, 9/10, 9/9, 9/11, 9/8, 9/14, 68/66, 68/82, 68/80, 68/77, 68/68, 68/72, 68/73, 68/65, 68/107, 68/106, 75/3, 75/4, 75/12, 73/3, 75/8, 71/3, 68/4, 30/1 – obręb Czystogarb. Ww. projekt zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), został przesłany celem uzgodnienia do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Starosty Powiatu Sanockiego, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

ZAINTERESOWANI

mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 pok. 17 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski mogą być przesłane pocztą, składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: urzad@komancza.pl.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi i (wnioski) wniesione w formie elektronicznej

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2070 ze zm.).

Data wytworzenia: 2022-01-25
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-01-25 22:56:15
Rodzaj zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link