> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 stycznia 2022r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 stycznia 2022r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 w związku z art.. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 13 stycznia 2022r. na wniosek Gminy Komańcza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji Nr P/4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak Zp.6733.5.2021 z dnia 02.07.2021r. polegającego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą przewidzianej do realizacji w miejscowości: Komańcza, Duszatyn, Radoszyce, gmina Komańcza, na części działek: nr ew. 584; 592/8; 588; 369/4;587/1;368/1; 370/1; 370/2; 587/3- obręb 0008 Komancza, nr ew. 127/8; 127/11; 127/10 – obręb 0005 Duszatyn, nr ew. 419/14; 419/20 - obręb 0017 Radoszyce.

W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy Urzędu, stanowisko ds. Zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami. Strony mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2022-01-18
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-01-25 07:18:47
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link