> Wniosek o warunki zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o warunki zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

38-543 Komańcza 166

Tel. 13 467 70 35 w. 36

e-mail: urzad@komancza.pl

e-mail: jszulc@komancza.pl

Data ostatniej aktualizacji karty

2021-03-10

Odnośnik do
e-formularza

brak

Opis sprawy

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Kogo dotyczy

Osób fizycznych, osób prawnych.

Wymagane dokumenty

I. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

II. Karta informacyjna przedsięwzięcia, dla obszarów NATURA 2000.

III. Załączniki do wniosku:

 • 1 egz. kopii mapy zasadniczej (aktualnej), przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren którego wniosek dotyczy wraz z terenami sąsiednimi w promieniu nie mniejszym niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem lecz nie mniejszym niż 50 m, w skali 1: 500 lub 1: 1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1: 2000 (dot. wyłącznie inwestycji infrastrukturalnych)
 • charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawioną w formie opisowej i graficznej
 • należy wykazać, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego:
  • zapewnienie odbioru ścieków (GPGK Sp. z o.o. z/s w Szczawnem),
  • zapewnienie przyłącza energetycznego lub warunki techniczne,
  • charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia (Natura 2000).
 • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca składa wniosek przez pełnomocnika.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania poniżej lub w pokoju nr 17

Opłaty

 •  opłata skarbowa – za decyzję 598 zł, przy czym wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy zwolnione jest z opłaty skarbowej
 • w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 17, Joanna Szulc tel.: 13 467 70 35 w. 36, e-mail: jszulc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

 1. w Urzędzie Gminy w Komańczy - sekretariat
 2. Pocztą
 3. Przez EPUAP – wniosek musi zostać podpisany podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego.

Termin załatwienia sprawy

3 miesiące

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Tryb odwoławczy

 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza.

Uwagi i dodatkowe informacje

 opłata skarbowa za czynności administracji samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Gminy Komańcza w BGK Rzeszów Nr 20 1130 1105 0005 2057 5820 0005.


Data wytworzenia: 2021-03-13
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-03-12 09:35:36
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link