> Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Komańcza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 12 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 3/2022 Wójta Gminy Komańcza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 12 stycznia 2022 r.


w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Komańcza w 2022 r.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r, poz. 372 t.j. z późn. zm.), § 3 pkt 3, § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96 poz. 850) oraz zarządzenia Nr 113/2021 Starosty Sanockiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej starostwa powiatowego w 2022 roku.

zarządza się, co następuje:

§1

Przedstawia się:

  1. „Wytyczne Starosty Sanockiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 17 grudnia 2021 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na 2022 rok” stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. „Plan działania w zakresie obrony cywilnej Gminy Komańcza na rok 2022”, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§2

Zobowiązuje się wszystkich wykonawców i współwykonawców do terminowej realizacji zadań zawartych w „Planie działania w zakresie obrony cywilnej Gminy Komańcza na rok 2022”.

§3

Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć planu działania powierza się Zastępcy Wójta Gminy Komańcza.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2022 r.


Data wytworzenia: 2022-01-12
Sporządzone przez: Renata Kusy (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-01-12 15:12:58
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał