> Zarządzenie nr 130/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 130/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.


w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Komańcza

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zarządza się co następuje:

§1

Z dniem 31 grudnia 2021r. odwołuję z funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Komańcza Pana Miłosza Kuna.

§2

Z dniem 01 stycznia 2022r. powołuję na Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Komańcza Pana Pawła Rysz.

§3

Ramowy zakres zadań Inspektora Ochrony Danych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Traci moc Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 maja 2021r. w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Komańcza.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-12-31
Sporządzone przez: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)
Data udostępnienia: 2022-01-12 15:09:04
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał