> Zarządzenie nr 2/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 2/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 stycznia 2022 r.


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy do rozpatrywania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego

Na podstawie art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 r. poz. 1973 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) zarządzam, co następuje:

§1

Upoważniam Panią Renatę Wyka – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy do rozpatrywania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego, w tym do zawiadamiania wnioskodawcy o przyznaniu dodatku, prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego, odmowy jego przyznania, uchylenia lub zmiany prawa do dodatku, rozstrzygania w sprawie nienależnie pobranego dodatku oraz wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-01-10
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-01-12 09:59:26
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link