> Uchwała nr XXXVIII/301/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XXXVIII/301/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.


w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 869)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości:

  • 25 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym,
  • 10 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

§2

Ekwiwalent pieniężny określony w § 1 wypłaca się z budżetu Gminy Komańcza członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Komańcza.

§3

Traci moc uchwała nr X/46/15 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Komańcza.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2021-12-21
Sporządzone przez: Maria Hryńczuk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-30 11:03:15
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link