> Uchwała nr XXXVIII/306/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XXXVIII/306/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.


w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e”. w zawiązku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje :

§1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w 2021 na rok 2022, na realizację zadania pn.
” Remont i przebudowa dróg osiedlowych po byłym PGR w miejscowościach:

- Szczawne (działki nr 95/13, 70/5, 6/46, 123, 125

- Wysoczany (działki nr 36/21, 46/6

- Nowy Łupków (działki nr 25/61, 25/51

- Osławica (działka nr 26/13)

- Wisłok Wielki (działka nr 14/12)- w wysokości 2 341 157,75 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt siedem zł 75/100)

§2

Źródłem pokrycia zobowiązania w roku 2022 będą środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 2 107 041,98 zł oraz udziały jednostki samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 234 115,77 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-12-21
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-12-30 11:37:29
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał