> Uchwała nr XXXVIII/302/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XXXVIII/302/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.


w sprawie dopłat za odprowadzone ścieki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020r. poz., 2080 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

  1. Ustala się dopłatę do usługi odprowadzania 1 m3 ścieków z terenu Gminy Komańcza przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Szczawnem dla grupy taryfowej odbiorców usług określonych w taryfie znak RZ.RZT.70.197.2021.MKO zatwierdzonej w dniu 27 sierpnia 2021r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie jako Grupa OS w wysokości 3,70- zł (brutto).
  2. Dopłata, o której mowa w ust. 1 obowiązuje przez okres 3 lat.
  3. Dopłatę, o których mowa w ust. 1 przekazuje się Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Szczawnem.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Traci moc uchwała Rady Gminy Komańcza nr XVIII/146/2020 z dnia 26 lutego 2020r. roku w sprawie dopłat za odprowadzone ścieki z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 września 2021r.


Data wytworzenia: 2021-12-21
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-30 11:06:04
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał