> Uchwała nr XXXVIII/300/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XXXVIII/300/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.


w sprawie nazw ulic na terenie miejscowości Rzepedź.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się nazwy niżej wymienionych ulic na terenie miejscowości Rzepedź:

  • ulica Osiedle A – na drodze biegnącej przez działki oznaczone ewidencyjnie numerami 262, 160/1, 165/28, 166/2, 171, 172/3, obręb Rzepedź
  • ulica Osiedle B – na drodze biegnącej przez działkę oznaczoną ewidencyjnie numerem 173/7, obręb Rzepedź
  • ulica Osiedle C – na drodze biegnącej przez działki oznaczone ewidencyjnie numerami 214/3, 214/9, obręb Rzepedź

§2

Usytuowanie oraz przebieg ulic oznaczono na mapach stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2021-12-21
Sporządzone przez: Justyna Wawrzaszek (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-30 10:59:59
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał