> Uchwała nr XXXVIII/299/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XXXVIII/299/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r.


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 202Ir. poz. 305).

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

Na podstawie Zarządzenia Nr 117/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok, Zarządzenia Nr 127/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok, Uchwały Nr XXXVIII/298/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz Uchwały Nr XXXVIII/305/2021/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:

 • w 2021 roku:
 1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę 184 631,99 zł

w tym:

 • dochody bieżące: 184 631,99 zł
 1. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 204 631,99 zł

w tym:

 • wydatki bieżące o kwotę 204 631,99 zł
 1. Zmniejsza się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 19 841,33 zł

tym:

 • wydatki majątkowe o kwotę 19 841,33 zł
 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Komańcza w 2021 r. o kwotę 158,67 zł i po zmianach paragraf 905 wynosi:
 • 905- 116 820,93 zł.

§2

 1. Zmienia się do realizacji w latach 2021-2022 przedsięwzięcie inwestycyjne pn.” Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi”. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 980 000,00 zł, w tym:
 2. w 2021 r. kwota 41 820,00 zł
 3. w 2022 r. kwota 938 180,00 zł.
 4. Wprowadza się limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.” Budowa

w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi”:

 1. w 2021 r. limit wynosi 41 820,00 zł
 2. w 2022 r. limit wynosi 938 180,00 zł.
 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022 w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

 • Zmniejsza się upoważnienie Wójta Gminy Komańcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 158,67 zł, w tym:
 • w 2022 r. zmniejsza się o kwotę 158,67 zł

§4

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2021-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§5

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Komańcza w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-12-21
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-12-30 10:57:37
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał