> Zarządzenie nr 99/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 października 2021 r.

Zarządzenie nr 99/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 października 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.                

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 117 879,43 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

89 426,10

 

01095

 

Pozostała działalność

89 426,10

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

89 426,10

750

 

 

Administracja publiczna

8 900,00

75056

 

Spis powszechny i inne

8 900,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

8 900,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

14 000,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

14 000,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)- Aktywna tablica

14 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

5 483,33

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

49,32

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

49,32

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

5 434,01

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)- Aktywna tablica

5 434,01

855

 

 

Rodzina

70,00

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

70,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

70,00

 

 

 

RAZEM

117 879,43

 

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę, 196 379,43 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

89 426,10

01095

 

Pozostała działalność

89 426,10

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

137,52

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

19,60

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

316,00

4300

Zakup usług pozostałych

480,33

4430

Różne opłaty i składki

87 672,65

600

 

 

Transport i łączność

2 000,00

60095

 

Pozostała działalność

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

17 900,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

75056

 

Spis powszechny i inne

8 900,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

8 900,00

75095

 

Pozostała działalność

6 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7 000,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

7 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

71 500,00

80101

 

Szkoły podstawowe

37 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

21 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

2 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

80149

 

Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego

12 000,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

12 000,00

80150

 

Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych

20 000,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

20 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

5 483,33

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

49,32

3110

Świadczenia społeczne

48,34

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,98

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

5 434,01

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 514,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

809,40

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

110,61

855

 

 

Rodzina

70,00

85503

 

Karta Dużej Rodziny

70,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70,00

 

 

 

 

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 000,00

92195

 

Pozostała działalność

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

196 379,43

 

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę, 78 500,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

2 000,00

60095

 

Pozostała działalność

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

9 000,00

75022

 

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)

6 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6 000,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 000,00

4220

Podróże służbowe zagraniczne

1 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7 000,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

57 500,00

80101

 

Szkoły podstawowe

9 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 000,00

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

6 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

2 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 000,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 000,00

80149

 

Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego

20 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 500,00

80150

 

Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych

20 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 000,00

92195

 

Pozostała działalność

3 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

 

 

 

RAZEM

78 500,00

 

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

   

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

89 426,10

 

89 426,10

 

0109

 

 

 

Pozostała działalność

 

 

 

89 426,10

 

89 426,10

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

89 426,10

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

800,00

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

137,52

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

19,60

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

316,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

480,33

 

4430

Różne opłaty i składki

 

 

87 672,65

 

750

 

 

Administracja publiczna

8 900,00

 

8 900,00

 

 

75056

 

Spis powszechny i inne

8 900,00

 

8 900,00

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

8 900,00

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

8 900,00

 

852

 

 

Pomoc społeczna

49,32

 

49,32

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

49,32

 

49,32

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

49,32

 

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

48,34

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

0,98

 

855

 

 

Rodzina

70,00

 

70,00

 

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

70,00

 

70,00

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

70,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

70,00

 

 

 

 

RAZEM

98 445,42

 

98 445,42

 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-10-18
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-12-29 10:53:37
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał