> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 grudnia 2021 r.


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 oraz art. 49§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa pomnika - miejsca upamiętnienia internowanych w Zakładzie Karnym w Łupkowie wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu” przewidzianej do realizacji na części działki nr ew. 31/76 – obręb Nowy Łupków.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2021-12-22
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-23 08:42:58
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link