> Zarządzenie nr 126/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia16 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 126/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia16 grudnia 2021 r.


w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21)

zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisje do odbioru zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km 1+044do 1+102 oraz 1+255 – 1+322 w składzie:

  1. Paweł Rysz – Z-ca Wójta Gminy Komańcza
  2. Bogdan Wiktor – Pracownik Urzędu Gminy
  3. Tomasz Zieliński – Pracownik Urzędu Gminy

§2

Komisja dokona odbioru w terminie określonym w umowie z Wykonawcą, przy udziale pełnomocnych przedstawicieli Wykonawcy.

§3

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-12-16
Sporządzone przez: Bogdan Wiktor (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-29 09:33:08
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał