> Zarządzenie nr 124/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 124/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 grudnia 2021 r.


w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 z późn. zm.)

WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§1

W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.), do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

§2

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Komańcza.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Komańcza.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-12-15
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-12-29 09:23:58
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał