> Zarządzenie nr 123/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 123/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 grudnia 2021 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.” Świadczenie usług opiekuńczych od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. nad osobami, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Komańcza, w miejscu ich zamieszkania”.

Na podstawie art. 15 ust. 2a - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję Konkursową rozpatrującą oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.” Świadczenie usług opiekuńczych od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. nad osobami, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób - dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Komańcza, w miejscu ich zamieszkania” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Komisji - Paweł Rysz
  2. Członek Komisji - Agnieszka Socińska
  3. Członek Komisji - Justyna Łukaczów

§2

Zadaniem Komisji jest opiniowanie ofert i przedłożenie propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Komańcza w 2022 roku.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-12-14
Sporządzone przez: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)
Data udostępnienia: 2021-12-29 09:20:06
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał