> Zarządzenie nr 122/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 122/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 grudnia 2021 r.


w sprawie pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji

na potrzeby zarządzania kryzysowego

Na postawie art. 20 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2020.1856 z dnia 2020.10.21)

zarządzam, co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr 51/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Wójta Gminy Komańcza wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.


Data wytworzenia: 2021-12-14
Sporządzone przez: Renata Kusy (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-29 09:11:58
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał