> Zarządzenie nr 119/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 119/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 grudnia 2021 r.


w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komańcza

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2019.502) zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komańcza w roku szkolnym 2021/2022 w następujących terminach:

  1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Komańczy:
    • od 21.02.2022 r. do 25.02.2022 r.
    • od 01.07.2022 r. do 31.07.2022 r.
  2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi:
    • od 14.02.2022 r. do 18.02.2022 r.
    • od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-12-09
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-29 09:02:06
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał