> Zarządzenie nr 117/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 117/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 67,99 zł 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

67,99

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

67,99

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

67,99

 

 

 

RAZEM

67,99

 

  1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 570,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Administracja publiczna

570,00

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  w centrum integracji społecznej

85,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

85,00

85216

 

Zasiłki stałe

485,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

485,00

 

 

 

RAZEM

570,00

 

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę, 103 417,97 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

020

 

 

Leśnictwo

300,00

02001

 

Gospodarka leśna

300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

600

 

 

Transport i łączność

33 000,00

60017

 

Drogi wewnętrzne

20 000,00

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

60095

 

Pozostała działalność

13 000,00

4270

Zakup usług remontowych

13 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

8 000,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

7 000,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

 1 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

18 800,00

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

800,00

4300

Zakup usług pozostałych

800,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

18 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

5 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

801

 

 

 

Oświata i wychowanie

31 540,00

80101

 

Szkoły podstawowe

6 910,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 410,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

7 110,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 210,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 900,00

80104

 

Przedszkola

10 000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

10 000,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

1 700,00

4430

Róże opłaty i składki

1 700,00

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 655,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

240,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 380,00

4410

Podróże służbowe krajowe

35,00

80149

 

Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego

945,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

145,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

800,00

 

80150

 

Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych

1 070,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 070,00

80195

 

Pozostała działalność

2 150,00

4300

Zakup usług pozostałych

 2 150,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

1 500,00

85153

 

Zwalczanie narkomanii

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

500,00

4430

Różne opłaty i składki

500,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 366,19

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

67,99

3110

Świadczenia społeczne

66,88

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1,11

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

1 298,20

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

518,20

4300

Zakup usług pozostałych

780,00

855

 

 

Rodzina

1 541,78

85501

 

Świadczenie wychowawcze

336,27

4300

Zakup usług pozostałych

336,27

85502

 

Świadczenia rodzinnie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 205,51

4300

Zakup usług pozostałych

705,51

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 370,00

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

7 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000,00

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

370,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

370,00

 

 

 

RAZEM

103 417,97

 

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę, 103 919,98 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

020

 

 

Leśnictwo

300,00

02001

 

Gospodarka leśna

300,00

4300

Zakup usług pozostałych

300,00

600

 

 

Transport i łączność

33 000,00

60016

 

Drogi publiczne gminne

33 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

33 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

8 000,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8 000,00

4270

Zakup usług remontowych

8 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

18 800,00

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

18 000,00

4260

Zakup energii

18 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

31 540,00

80101

 

Szkoły podstawowe

14 300,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

6 500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

900,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

6 900,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 870,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

195,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

90,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

985,00

80104

 

Przedszkola

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

1 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 700,00

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 655,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

900,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

600,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

155,00

80149

 

Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego

945,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

660,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

285,00

80150

 

Realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych

1 070,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

615,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

455,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

1 500,00

85153

 

Zwalczanie narkomanii

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 868,20

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  w centrum integracji społecznej

85,00

3110

Świadczenia społeczne

85,00

85216

 

Zasiłki stałe

485,00

3110

Świadczenia społeczne

485,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

1 298,20

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

918,09

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

380,11

855

 

 

Rodzina

1 541,78

85501

 

Świadczenie wychowawcze

336,27

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

336,27

85502

 

Świadczenia rodzinnie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 205,51

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

735,80

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

469,71

 

 

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 370,00

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

370,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

370,00

 

 

 

RAZEM

103 319,98

 

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

   

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

852

 

 

Pomoc społeczna

67,99

 

67,99

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

67,99

 

67,99

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

67,99

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

67,99

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

1,11

 

855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina

 

 

1 541,78

1 541,78

85501

 

 

 

 

Świadczenie wychowawcze

 

 

336,27

336,27

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

336,27

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

 

 

 

336,27

85502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia rodzinnie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

 

1 205,51

1 205,51

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

 

735,80

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

705,51

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

 

500,00

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

 

 

 

469,71

 

 

 

RAZEM

67,99

0,00

1 609,77

1 541,78

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-11-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-12-29 08:51:46
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał