> Zarządzenie nr 111/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 111/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 listopada 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305)

WÓJT GMINY  zarządza : 

§1

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 166 114,37 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

138,37

75011

 

Urzędy wojewódzkie

138,37

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

138,37

851

 

 

Ochrona zdrowia

44,00

 

85195

 

Pozostała działalność

44,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

44,00

852

 

 

Pomoc społeczna

8 833,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

833,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

833,00

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

8 000,00

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych

8 000,00

855

 

 

Rodzina

157 099,00

85501

 

Świadczenie wychowawcze

15 000,00

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa  na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

15 000,00

85502

 

Świadczenia rodzinnie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

142 000,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

142 000,00

85503

 

Karta Dużej Rodziny

20,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

20,00

85513

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

79,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

79,00

 

 

 

RAZEM

166 114,37

 

  1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 442,14 zł 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

100,00

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

100,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

342,14

75414

 

Obrona cywilna

342,14

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

342,14

 

 

 

RAZEM

442,14

 

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę, 167 114,37 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

1 000,00

60014

 

Drugi publiczne powiatowe

1 000,00

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

138,37

75011

 

Urzędy wojewódzkie

138,37

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

138,37

851

 

 

Ochrona zdrowia

44,00

85195

 

Pozostała działalność

44,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

44,00

852

 

 

Pomoc społeczna

8 833,00

85216

 

Zasiłki stałe

833,00

3110

Świadczenia społeczne

833,00

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

8 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 700,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

918,09

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

131,91

4300

Zakup usług pozostałych

1 250,00

855

 

 

Rodzina

157 099,00

85501

 

Świadczenie wychowawcze

15 000,00

3110

Świadczenia społeczne

14 872,50

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

104,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9,50

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

14,00

85502

 

Świadczenia rodzinnie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

142 000,00

3110

Świadczenia społeczne

120 237,12

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 462,88

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

85503

 

Karta Dużej Rodziny

20,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20,00

85513

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

79,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

79,00

 

 

 

RAZEM

167 114,37

 

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę, 1 442,14 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

1 000,00

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

100,00

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

100,00

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

342,14

75414

 

Obrona cywilna

342,14

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

342,14

 

 

 

RAZEM

1 442,14

 

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

   

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

750

 

 

Administracja publiczna

138,37

100,00

138,37

100,00

 

75011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urzędy wojewódzkie

138,37

 

138,37

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

138,37

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

138,37

 

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

 

100,00

 

100,00

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

 

100,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

100,00

754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

342,14

 

342,14

75414

 

Obrona cywilna

 

342,14

 

342,14

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

 

342,14

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

342,14

 

 

 

 

 

 

 

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

44,00

 

44,00

 

 

85195

 

Pozostała działalność

44,00

 

44,00

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

44,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

44,00

 

855

 

 

Rodzina

157 099,00

 

157 099,00

 

 

85501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenie wychowawcze

15 000,00

 

15 000,00

 

2060

 

 

 

 

 

 

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa  na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

15 000,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

14 872,50

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

104,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

9,50

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

14,00

 

85502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenia rodzinnie, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

142 000,00

 

142 000,00

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

142 000,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

120 237,12

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

3 800,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

17 462,88

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

500,00

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

20,00

 

20,00

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

20,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

20,00

 

85513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

79,00

 

79,00

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

79,00

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

79,00

 

 

 

 

RAZEM

157 281,37

442,14

157 281,37

442,14

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-11-17
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-12-28 14:51:44
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link