> Zarządzenie nr 112/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 112/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 listopada 2021 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w drodze bez przetargu

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 § 20 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza

zarządzam, co następuje:

§1

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w drodze bez przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz o którym mowa w §1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Komańczy. Informację o miejscu i terminie wywieszenia wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Data wytworzenia: 2021-11-23
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-24 08:35:34
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link