> Zapytanie ofertowe - Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Komańcza - II etap

Zapytanie ofertowe - Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Komańcza - II etap


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia usługi

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa polegająca na opracowaniu programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Komańcza - II etap".

 

Istotne warunki zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) , który posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

 

Wymagania dotyczące PFU

 

Przedmiot zamówienia powinien być zgodny zobowiązującymi przepisami, a w szczególności z

- Prawem Budowlanym i sztuką inżynierską

- Obowiązującymi warunkami technicznymi

- Obowiązującymi normami

- Prawem Zamówień Publicznych,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2września 2004r.w sprawie szczegółowe­go zakre­su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio­ru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.z2013r.,poz. 1129 z póź.zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia me­tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-u­żytkowym( Dz. U.Nr130,poz.1389).

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609).

 

Przedmiotem programu funkcjonalno - użytkowego jest m.in.

 

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania „Wzrost bezpieczeństwa ekologicznego oraz jakości życia mieszkańców Gminy Komańcza poprzez  uporządkowanie gospodarki ściekowej dla miejscowości Komańcza, Jawornik, Rzepedź w wyniku likwidacji przestarzałych oczyszczalni ścieków w Komańczy i Rzepedzi oraz budowy nowej oczyszczalni ścieków w Rzepedzi” w dwóch etapach.

ETAP I: Budowa oczyszczalni ścieków w technologii przepływowej lub innej ekonomicznie uzasadnionej wraz z dojazdem z drogi publicznej – około 50m, z podłączeniem do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej oraz z zagospodarowaniem terenu. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z akumulatorami do wspomagania zasilania obiektów projektowanych. Należy planować zagospodarowanie terenu tak, aby pozostała rezerwa działki mogła zostać wykorzystana pod budowę bazy Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - GPGK oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - PSZOK.

 

ETAP II: Budowa nowej przepompowni ścieków wraz z kanałem tłocznym do projektowanej oczyszczalni ścieków , który umożliwi skierowanie ścieków komunalnych z istniejącej sieci do projektowanej oczyszczalni. Długość odcinka planowanego do realizacji wynosi około 300 m.

 

Planowany zakres zamówienia:

 

 W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Wykonawca opracuje/uzyska:

Koncepcję budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzepedź, która powinna zawierać:

- weryfikację obliczeń zapotrzebowania wydajności,

- analizę wariantową,

- wstępną analizę nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,

Koncepcja po ostatecznym wyborze kierunku działań przez Zamawiającego, będzie stanowić materiał do wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję w ciągu 60 dni od podpisania umowy w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po przekazaniu uwag przez Zamawiającego Wykonawca przekaże uzupełnioną koncepcję w terminie 7 dni.

 

Program funkcjonalno-użytkowy, który powinien być sporządzony zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.).

 

Na podstawie PFU, zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) planowanej inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, zależnych od zastosowanych materiałów, technologii i organizacji robót, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, oraz przedstawi je w formie tabelarycznej.

PFU będzie stanowić podstawę do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z PZP.

Skuteczne materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzji środowiskowej) w oparciu o Ustawę z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz.U. 2021 poz. 247) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

Poprzez pojęcie skutecznych materiałów uznaje się opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokonywanie uzupełnień (jeśli będą konieczne) na każdym etapie postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie PFU objętej przedmiotem niniejszej umowy – na etapie organizowania przetargu na wybór Wykonawcy oraz w trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców — dotyczących PFU wykonanego w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę – nie później niż w terminie 3 dni roboczych od przekazania ich Wykonawcy, chyba że niezbędne będzie szybsze udzielenie odpowiedzi, co Zamawiający
wskaże Wykonawcy, przy czym czas na udzielenie odpowiedzi w takim przypadku nie może być dłuższy niż 24 godziny.

 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań prototypowych.

 

Zapewnienie współpracy z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU). Opracowany Program Funkcjonalno- Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy pozyskania, uzupełniania i wykonania oraz zatwierdzenia we własnym zakresie :

Obszar inwestycji nie jest położony na obszarze objętym MPZP

Wykonawca PFU przedstawi zakres inwestycji na istniejących aktualnych mapach zasadniczych (uzyskanych z PODGiK) w przypadku ich braku – wykona je.

Ustalenie odpowiedniego etapowania budowy poszczególnych elementów zadania wraz ze wszystkimi konsekwencjami projektowymi z tego wynikającymi.

Założenia do projektów budowy obiektów inżynierskich w zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie nowoprojektowanych elementów inwestycji.

Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno – inżynierska i hydrogeologiczna (w zakresie niezbędnym dla projektu) po stronie Zamawiającego.

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane – miejsce inwestycji miejscowość Rzepedź dz. nr ewid. 161/3, 159/16 – własność Gminy Komańcza, 160/1 , 159/5 .

Załączniki graficzne:

- Plan sytuacyjny na aktualnych podkładach mapowych pozyskanych przez Wykonawcę PFU;

- Specyfikacje wykonania i odbioru opracowań projektowych na etapie realizacji.

- Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową.

- wizja lokalna obiektu

- opracowanie i konsultacja z Zamawiającym koncepcji projektowej przebudowy budynku

- uzyskanie wypisów i wyrysów w ewidencji gruntów

- KIP do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji celu publicznego – jeżeli będzie wymagany

- materiały do decyzji o lokalizacji celu publicznego – jeżeli będzie wymagana

- sprawowanie nadzoru autorskiego

- przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie cd – 1 kpl.

Przedmiot zamówienie obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych PFU.

 

Program funkcjonalno-użytkowy powinien zawierać:

- Część rysunkową obejmującą zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i przekroje obiektów wraz z proponowanymi wymiarami. Rysunki winny przedstawiać rozmieszczenie wyposażenia obiektów w urządzenia i instalacje technologiczne i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu.

- Część opisową, w której Wykonawca przedstawi rozwiązania techniczne i technologiczne. Zostaną przedłożone propozycje rozwiązań materiałowych odnoszące się do wszystkich elementów obiektów, wykończenia oraz zagospodarowania terenu. Opis zawierać ma szczegółowe informację definiujące parametry obiektu, wyposażenia, uzbrojenia w armaturę i urządzenia zakres robót budowlanych, itp.

Zamawiający wymaga, aby PFU był:

− merytorycznie spójny.

− skoordynowany dla wszystkich występujących branż,

− w PFU należy określić wymagania dla projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż.

Pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii i ocen również z zakresu ochrony środowiska, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy.

Należy przewidzieć takie rozwiązania projektowe, które w możliwie najmniejszym stopniu naruszą istniejące struktury geologiczne, hydrogeologiczne.

Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania PFU i materiałów do uzyskania DŚU w sprawie istotnych elementów mających wpływ na koszty, konstrukcję, technologię, funkcję obiektu. Zasadą przyjętych rozwiązań technologicznych powinna być niezawodność zapewniająca długoterminową eksploatację obiektu i niskie koszty eksploatacyjne.

W celu osiągnięcia jak najmniejszej awaryjności, rozwiązania techniczne i materiałowe powinny być wysokiej jakości, zapewniając długą, bezpieczną dla środowiska i niezawodną eksploatację. Stosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające ich stosowanie w budownictwie.

Wykonawca na poszczególnych etapach sporządzania dokumentacji (koncepcji) musi uzyskać akceptację Zamawiającego w stosunku do formy, zawartości, rozwiązań projektowych, parametrów technicznych zastosowanych materiałów, itp.

Całość opracowania należy wykonać w ilości:

 • Wersja papierowa w 4 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna na nośnikach CD/DVD,
 • Pliki tekstowe należy zapisać w formatach *.pdf i *.doc.
 • Pliki rysunkowe należy zapisać w formatach *.pdf, *.dgn, *.dwg.
 • Arkusze kalkulacyjne należy zapisać w formatach *.pdf i *.xls (Excel)
 • Wersja elektroniczna opracowania będzie w pełni zgodna z wersją papierową.

Wykonawca zwróci szczególną uwagę na opis urządzeń i materiałów. Wykonawca, w miarę możliwości, opisując urządzenia i materiały za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, jest zobowiązany wskazać rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji, bądź uzasadnić na piśmie niemożność wskazania rozwiązań równoważnych.

PFU będzie powstawało w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

 

Założenia programowe do PFU

 

Liczba mieszkańców w całej gminie wynosi 4 618 M, w tym Komańcza – 852 M, Jawornik – 25 M, Rzepedź 1130 M(dane na rok 2021).

Aktualnie system kanalizacyjny planowanej oczyszczalni obejmuje około 97% miejscowości Komańczy i 78% Rzepedzi. W planowanej inwestycji przewiduje się pełne skanalizowanie wsi Jawornik a docelowo podłączenie także wsi Turzańsk – 333 M oraz skanalizowanie pozostałej części wsi Rzepedź – około 300M.

Z informacji uzyskanych z GPGK w Szczawnem wynika, iż w chwili obecnej średnia dobowa ilość ścieków dopływających do istniejących oczyszczalni ścieków wynosi:

 • w Komańczy 100 m3/d
 • w Rzepedzi 70 m3/d

W projektowaniu nowej oczyszczalni ścieków należy uwzględnić dużą infiltrację wód opadowo – gruntowych do obu istniejących systemów kanalizacyjnych, sięgającą okresowo nawet 250 % przepływu dobowego.

Biorąc pod uwagę aktualny i przyszłościowy stan skanalizowania gminy Komańcza można podać, że docelowo liczba mieszkańców objętych zbiorczym systemem kanalizacyjnym zaopatrującym w ścieki nowo planowaną oczyszczalnię wyniesie:

M = 852(Komańcza)+25(Jawornik)+890(Rzepedź) + 333(Turzańsk) + 240(Rzepedź wieś)= 2340 M,

Z pozostałych jednostek osadniczych zlokalizowanych w gminie a niepodłączonych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego ścieki wywożone będą taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie przewidzianej do realizacji oczyszczalni ścieków. Z informacji podanych przez Urząd Gminy Komańcza na chwilę obecną liczba mieszkańców niepodłączonych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wynosi około: M= 2244 (nieruchomości)

Średnia w ciągu doby ilość ścieków dowożonych do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków nie przekroczy :Qśr.d = ok. 12 m3/d

Ocenę jakości ścieków dopływających do planowanej oczyszczalni ścieków przeprowadzono na podstawie charakterystyki tych ścieków, które aktualnie dopływają do istniejących oczyszczalni ścieków w Rzepedzi i Komańczy. Średnie wartości stężeń odniesionych do trzech podstawowych wskaźników zanieczyszczeń, wynoszą (średnia wyników z lat 2020-2021):

O.Ś. Komańcza:                                                                                               O.Ś. Rzepedź:

BZT5 = 411,8mg/l,                                                                                          BZT5 = 228,4 mg/l,

ChZT = 815,4mg/l,                                                                                          ChZT =444mg/l

Zawiesina ogólna = 404,6mg/l,                                                                    Zawiesina ogólna = 197,2 mg/l,

 

Urząd Gminy Komańcza nie dysponuje badaniami jakości ścieków dowożonych.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 23 grudnia 2021 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166 (Sekretariat)

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

 1. Tomasz Zieliński tel: 13 46 77 035 wew. 44 email: tzielinski@komancza.pl w godz. pomiędzy 7:00 – 15:00 (poniedziałek, wtorek, środa) 7:00-17:00 (czwartek), 7:00-13:00 (piątek).

Termin wykonania zamówienia: do 100 dni od podpisania umowy.

Sposób przygotowania i zaadresowania oferty:

1) zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty, (Załącznik Nr 1)

2) Oferta powinna być opieczętowania i podpisana przez osobę upoważnioną.

3) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

4)Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na – opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Komańcza - II etap"  oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 23 grudnia 2021 roku godz. 12:00

5)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

6)Oferta złożona po terminie zostanie odesłana Wykonawcy bez jej otwierania.

7) Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium:

Waga:

cena

100%

Razem

100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów 100) punkty będą liczone według wzoru:

 

C(1,2,3...)=Cn/Cb x 100

 

gdzie:

C(1,2,3...) – liczba przyznanych punktów badanej oferty

Cn- cena brutto najniższej oferty w PLN

Cb- cena brutto badanej oferty w PLN

 

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Termin i miejsce otwarcia ofert.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2021 roku o godz. 12:15 w budynku Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, w pokoju nr 4.

Dodatkowe informacje:

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
 1. oczywistych omyłek pisarskich;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 4. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
 • Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania
 • Mapa – załącznik nr 3 do zapytania

Data wytworzenia: 2021-12-15
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-15 19:13:21
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Tryb: Zapytanie o cenę
Termin składania ofert: 2021-12-23 12:00:00
Termin otwarcia: 2021-12-23 12:15:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link