> Uchwała nr XXXVII/296/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/296/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.


w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2022”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się „Program współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2022”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-11-30
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-09 11:32:57
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał