> Uchwała nr XXXVII/295/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/295/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

 1. od gruntów :
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,96 od 1 ha powierzchni
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 od 1 m2 powierzchni
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn.zm ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,26 zł od 1 m2 powierzchni
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych - 0,54 od 1 m2 powierzchni użytkowej
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
 3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXV/196/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2020 r. poz. 4821).

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.


Data wytworzenia: 2021-11-30
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-09 11:29:52
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał