> Uchwała nr XXXVII/294/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/294/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komańcza na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Ustala się na rok szkolny 2021/2022 średnią cenę jednostki paliwa w kwotach:

1) benzyna Pb98 – 6,30 zł/l;

2) benzyna Pb95 – 6,05 zł/l;

3) olej napędowy ON – 6,05 zł/l;

4) autogaz LPG – 3,37 zł.

§2

Traci moc Uchwała Nr XXXII/255/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komańcza na rok szkolny 2021/2022.

§3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.


Data wytworzenia: 2021-11-30
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-09 11:22:43
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link