> Uchwała nr XXXVII/293/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/293/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 202 Ir. poz. 305).

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

Na podstawie Zarządzenia Nr 111/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok oraz Uchwały Nr XXXVII/292/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:

  • w 2021 roku:
  1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę 2 599 092,23 zl

w tym:

  • dochody bieżące: 545 161,23 zl
  • dochody majątkowe: 2 053 931,00 zł
  1. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 2 822 893,69 zl

w tym:

  • wydatki bieżące o kwotę 681 117,43 zl
  • wydatki majątkowe o kwotę 2 141 776,26 zł
  1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Komańcza w 2021 r. o kwotę 223 801,46 zl

w tym:

  1. a) wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 223 801,46 zl

§3

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2021-2030 w brzmieniu jak w załącznikuNr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Komańcza w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-11-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-12-09 11:20:05
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał