> Uchwała nr XXXVII/290/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/290/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.


w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e”. w zawiązku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje :

§1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w 2021 na rok 2022, na realizację zadania pn.”Remont drogi wewnętrznej dz, nr 114, 166/3 w m. Czystogarb w km od 0+095-0+739” w wysokości 560 000,00 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych.

§2

Źródłem pokrycia zobowiązania w roku 2022 będą środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 348 786,67 zł oraz udziały jednostki samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 211 213,33 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-11-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-12-09 10:50:06
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał