> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 roku


Na podstawie art. 49 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 38, art. 85 ust. 3, art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), w związku z wnioskiem Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, dnia 20.07.2021 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb"

WÓJT GMINY KOMAŃCZA ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA I PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że w dniu 29 listopada 2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”.

W dniach od 30 listopada 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza, adres: 38 – 543 Komańcza 166, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 14:30 od poniedziałku do środy, w czwartki od 07:30 do 16:30, w piątki od 07:30 do 12:30.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Treść ww. decyzji udostępniono na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Gminy Komańcza, zakładka Obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza.

Dzień udostepnienia treści decyzji: 30 listopad 2021 r.


Data wytworzenia: 2021-11-30
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-30 22:36:26
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link