> Wydawanie dowodu osobistego /wymiana

Wydawanie dowodu osobistego /wymiana


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

0

Odnośnik do e-formularza

0

Opis sprawy

Wydawanie dowodu osobistego /wymiana

Dowód osobisty to dokument, który:

 • potwierdza twoją tożsamość (na przykład możesz potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie),
 • potwierdza twoje polskie obywatelstwo (na przykład za granicą),
 • pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty, jako dokument podróży.

E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

 • zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
 • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
 • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
 • korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.

Kogo dotyczy

Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto:

 • ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • wymienia dowód osobisty – na przykład z powodu zmiany danych osobowych.

Wniosek o dowód MOŻE złożyć każdy, kto:

 • kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,
 • jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,
 • jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu:
  • dziecka do 18. roku życia (jeśli składasz w urzędzie wniosek w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi przy tym być),
  • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego – wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie).
 • Kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.2)).
 • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
 • Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
 • Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm.
 • Posiadany dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu):
 • osoby, które utraciły dowód osobisty przedstawiają inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • osoby pełnoletnie, które składają wniosek po raz pierwszy, dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; w przypadku braku takiego dokumentu zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym, który przedstawia do wglądu dowód osobisty,
 • osoby niepełnoletnie:
 • poniżej 18 roku życia składają wniosek w obecności jednego z rodziców (opiekuna prawnego), który przedstawia dowód osobisty, (wyjątek – osoba niepełnoletnia, której do ukończenia 18 roku życia zostało nie więcej niż 30 dni),
 • osoby ubezwłasnowolnione:
 • osoby ubezwłasnowolnione całkowicie pozostające pod władzą rodzicielską wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. W trakcie składania wniosku obecność osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana;
 • osoby ubezwłasnowolnione całkowicie niepozostające pod władzą rodzicielską – wniosek składa opiekun prawny. W trakcie składania wniosku obecność osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana;
 • osoby ubezwłasnowolnione częściowo – wniosek składa kurator ustanowiony przez sąd. W trakcie składania wniosku obecność osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest wymagana.
 • Do wniosku o wydanie dowodu osobistego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie należy przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie opiekuna prawnego.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Wniosek w wersji papierowej: do pobrania poniżej lub w pokoju nr 16

Opłaty

Brak

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 16 – stanowisko ds. obywatelskich

Renata Kusy tel: 134677035 wew. 43, e-mail: so@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

· W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 16

· Przez Internet: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

Termin załatwienia sprawy

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca jest informowany.

Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego zostaje wydana decyzja administracyjna, od której przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Komańcza w terminie14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

W jakich przypadkach składasz wniosek

Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli:

 • masz ukończone 18 lat,
 • zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko,
 • zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię,
 • twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony,
 • certyfikaty w twoim dowodzie zostały unieważnione.

Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania albo nazwa urzędu, który wydał twój dowód.

Złóż wniosek o nowy dowód osobisty, jeśli:

 • podejrzewasz, że twoje dane osobowe, w tym seria i numer dowodu osobistego, zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób (kradzież tożsamości) i zawiadomiłeś o tym organ ścigania (np. policję, prokuraturę) albo posiadasz decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie twoich danych osobowych,
 • twój aktualny dowód nie jest e-dowodem, a chcesz mieć e-dowód,
 • masz e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia),
 • nie możesz złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić).

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE
 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu, której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,

w imieniu, której wniosek składa jeden z rodziców;

 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu, której wniosek składa opiekun prawny;
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu, której wniosek składa kurator.

Istnieje konieczność obecności przy składaniu wniosku osoby, dla której ma być wydany dowód osobisty. Nie dotyczy to dzieci poniżej 5 roku życia.

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny bądź podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP).

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Dowód wydawany po 4 marca 2019 roku (e-dowód)

W e-dowodzie znajdziesz następujące dane na swój temat:

 • imię lub imiona i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imiona swoich rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • zdjęcie,
 • numer PESEL,
 • obywatelstwo.

W e-dowodzie są też następujące informacje na temat samego dokumentu:

 • jego seria i numer,
 • data wydania,
 • data ważności,
 • kto go wydał,
 • numer CAN.

CAN — numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

E-dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo zawiera dane, których nie ma na poprzednich dowodach:

 • powtórzone twoje dane i dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem numeru CAN),
 • aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczasz granice państwa,
 • miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego,
 • certyfikaty, które pozwalają:
  • uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP, 
  • podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym, 
  • potwierdzić swoją obecność.

DOWÓD OSOBISTY ODBIERA SIĘ OSOBIŚCIE, w siedzibie organu gminy w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty ważny jest 10 lat od daty jego wydania.
Dowódosobistywydanyosobie,któranieukończyła5 rokużyciaważnyjest5latoddatyjegowydania.


Data wytworzenia: 2020-12-21
Sporządzone przez: Renata Kusy (Inspektor)
Data udostępnienia: 2020-12-21 08:46:17
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link