> DECYZJA - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb

DECYZJA - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb


Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipca 2021 r. (data wpływu do Urzędu 22 lipca 2021 r.), Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”.

Po zasięgnięciu opinii:

 1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – opinia, znak: WOOŚ.4220.19.27.2021.DG.5 z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz WOOŚ.4220.19.27.2021.DG.7 z dnia 08 października 2021 r.
 2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie – opinia, znak: RZ.ZZŚ.1.435.139.2021.KŚ z dnia 12 października 2021 r. oraz RZ.ZZŚ.1.435.139.2021.KŚ z dnia 02 listopada 2021 r.
 3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku – opinia sanitarna, znak: PSNZ.9020.4.24.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.

o r z e k a m

I. Możliwość realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb” i jednocześnie określam poniższe warunki:

II. Określam warunki realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia, tj.:

 1. Prace realizacyjne będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06:00 – 22:00.
 2. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z koniecznością wycinki drzew i krzewów.
 3. Prace ziemne, zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz z roślinnością zielną (szczególnie w obrębie terenów niezabudowanych – użytków zielonych, terenów zadrzewionych i zakrzaczonych) zostaną przeprowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 1 września do końca lutego. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac w okresie lęgowym, prace te powinny być poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie max. 3 dni przed planowanym terminem prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace te należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt.
 4. Wykopy, zagłębienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w danym dniu roboczym, mogące stanowić pułapkę dla drobnych i średnich zwierząt, zostaną odpowiednio zabezpieczone, np. płotkami siatkowymi na przenośnych słupkach stalowych. Na styku płotków siatkowych i terenu zostaną ułożone płotki foliowe, które chronić będą teren wygrodzony przed przedostaniem się w obręb wykopów drobnych zwierząt. Codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac, będą sprawdzane, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta - w przypadku takiego stwierdzenia zostaną niezwłocznie odłowione i przeniesione poza teren realizacji przedsięwzięcia w odpowiednie siedlisko lub będą zastosowane rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się zwierząt z wykopu (np. pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian).
 5. Drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prac zostaną zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami za pomocą np. słomianych mat owiniętych wokół pnia lub za pomocą szalunku z desek wokół pnia.
 6. Młode drzewka i krzewy owocowe znajdujące się na trasie projektowanego wodociągu będą przesadzone w miejsce wskazane przez właściciela działki. Na czas przechowywania wykopanych drzewek i krzewów (dłużej niż jeden dzień) ich system korzeniowy będzie zabezpieczony matami słomianymi.
 7. Przekroczenia doliny potoku Wisłok zostaną wykonane metodą bezwykopową bez ingerencji w koryto potoku i roślinność nadbrzeżną (zadrzewień, zakrzaczeń i ich systemów korzeniowych). Minimalna odległość komór podwiertowych od górnej krawędzi skarpy cieku będzie wynosić 10,0 m.
 8. Przekroczenia potoku Wisłok będą realizowane metodą przewiertu sterowanego, bez naruszenia dna i skarp brzegowych.
 9. Przekroczenia cieków bez nazwy w miejscach kolizji z projektowaną inwestycją, w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 266/2 i 435/1 w miejscowości Wisłok Wielki, będą wykonywane przekopem w rurze ochronnej na głębokości 2,2 m pod ich stałym dnem. Umocnienia dna i skarp cieków bez nazwy wykonane będą narzutem z kamienia łamanego na długości 4 m (2 m w obu kierunkach od osi wykopu).

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 20 lipca 2021 roku Gmina Komańcza, 38 – 543 Komańcza 166, zwróciła się do Wójta Gminy Komańcza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”.
Do wniosku załączono:

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia (4 egz. w formie tradycyjnej,) oraz załączniki mapowe, wraz z ich zapisami w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

W dniu 30 lipca 2021 roku Wójt Gminy Komańcza działając na podstawie art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), oraz art. 49 i art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Obwieszczeniem, znak: Gn.6220.09.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. zawiadomił strony o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb, Gmina Komańcza”. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Komańcza w dniu 02.08.2021 r., zdjęto w dniu 23.09.2021 r. (w okresie wywieszenia Obwieszczenia żadna ze stron nie zgłosiła się do tut. Urzędu celem zapoznania się z dokumentacją), oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Gminy Komańcza w zakładce Obwieszczenia.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Wisłok Wielki i Czystogarb, Gmina Komańcza.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na:

 1. wybudowaniu sieci wodociągowej przesyłowej od istniejącej studni Cz-1 w Czystogarbie do istniejącej stacji uzdatniania wody w Wisłoku Wielkim o średnicy Ø75 mm PE o długości ok. 2645 m i obok rurociągu o średnicy Ø75 mm PE ułożeniu sieci wodociągowej przesyłowej Ø110 mm PE od istniejącej stacji uzdatniania wody w Wisłoku Wielkim do przebudowywanej sieci wodociągowej rozdzielczej w Wisłoku Wielkim i do przebudowywanej sieci wodociągowej rozdzielczej w Czystogarbie o łącznej długości ok. 2630 m,
 1. przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej w Wisłoku Wielkim o średnicy Ø32 PE do średnicy Ø110 mm PE o długości ok. 1300 m i przyłącza wodociągowe dla szesnastu budynków o łącznej długości 250 m,
 2. przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej w Czystogarbie o średnicy Ø32 mm PE do średnicy Ø110 mm PE o długości ok. 830 m i przyłącza wodociągowego dla czternastu budynków o łącznej długości ok. 130 m,
 3. wykonaniu uzbrojenia studni wierconej Cz-1 w Czystogarbie w pompę głębinową, sterowanie AKPiA i ogrodzeniu strefy ochronnej bezpośredniej.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), tj. „rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”. Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 Uooś, organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Wójt Gminy Komańcza. Wynika to z faktu, iż zakres przedmiotowej inwestycji nie kwalifikuje do przedsięwzięć, dla których właściwym organem do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach jest inny organ, o którym mowa w art. 75 ust. 1 Uooś.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku są właściwi w przedmiocie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Komańcza, działając na podstawie art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), Obwieszczeniem, znak: Gn.6220.09.2021 z dnia 30 lipca 2021 r., powiadomił strony postepowania o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą „Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb, Gmina Komańcza”. Ponadto zawiadomiono, że Wójt Gminy Komańcza pisemnie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku o opinię, co do potrzeby oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Komańcza w terminie od 02.08.2021 r. do 23.09.2021 r., na stronie internetowej Gminy Komańcza, Bip, zakładka Obwieszczenia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Komańcza w miejscowościach: Wisłok Wielki i Czystogarb, za pośrednictwem sołtysów.

Wójt Gminy Komańcza działając na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), pismami znak: Gn.6220.09.2021 z dnia 30.07.2021 roku zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu zawiadomieniem, znak: RZ.ZZŚ.3.435.97.2021.KP z dnia 09.08.2021 r. zawiadomił o uznaniu się za niewłaściwego w przedmiotowej sprawie i przekazaniu Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie wniosku Wójta Gminy Komańcza.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem, znak: WOOŚ.4220.19.27.2021.DG.3 z dnia 16.08.2021 r. poinformował, że termin do wydania opinii nie może być dochowany, ze względu na złożony charakter sprawy i wyznaczył nowy termin wyrażenia opinii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pismem znak: PSNZ.9020.4.24.2021 z dnia 10.08.2021 r. wyraził opinię, iż ze względów higienicznych i zdrowotnych nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismami, znak: WOOŚ.4220.19.27.2021.DG.5 z dnia 26.08.2021 r. oraz WOOŚ.4220.19.27.2021.DG.7 z dnia 08.10.2021 r. (po otrzymaniu uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia, przedłożonej w związku z wezwaniem sporządzonym przez Zarząd Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o ile będą spełnione warunki
jak w orzeczeniu, w pkt 1-7.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdził, iż dokonana analiza materiału dowodowego, w tym Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienia wykazała, że przedstawia on w sposób dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska, pozwalające ocenić skalę możliwych oddziaływań planowanego zamierzenia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Wisłok Wielki oraz Czystogarb, Gmina Komańcza.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym w rejonie przedsięwzięcia, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 50 dB(A) w porze dnia oraz 40 dB(A) w porze nocy oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 55 dB(A) w porze dnia oraz 45 dB(A) w porze nocy.

W czasie realizacji przedsięwzięcia wystąpi oddziaływanie na klimat akustyczny, związane przede wszystkim z wykonywaniem prac budowlanych z użyciem maszyn i urządzeń budowlanych oraz pojazdów transportujących. Faza robót budowlanych będzie rozciągnięta w czasie, lecz uciążliwości dla indywidualnych lokalizacji i terenów sąsiednich będą mieć charakter przejściowy. Prace realizacyjne będą wykonywane w porze dziennej. Ze względu na etapowanie robót budowlanych występująca emisja hałasu będzie miała charakter lokalny i okresowy.

Sieć wodociągowa będzie instalacją podziemną, w trakcie jej eksploatacji jedynym stałym źródłem hałasu będzie praca pompy głębinowej, która zostanie zamontowana w studni wierconej, poniżej lustra wody.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza w wyniku, m.in.: spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych i pojazdów transportujących oraz prowadzenia prac budowlanych. Celem ograniczenia wpływu tego etapu przedsięwzięcia na jakość powietrza, do prac realizacyjnych zastosowane będą maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym. Uciążliwości związane z etapem realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustaną wraz z chwilą zakończenia etapu realizacji. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie stanowiło źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Powstające na etapie realizacji odpady, będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć. W celu prawidłowej gospodarki odpadami przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 779, ze zm.).

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, podczas prac stosowany będzie tylko sprawny technicznie i właściwie eksploatowany sprzęt. Wszystkie materiały będą składowane na szczelnie utwardzonym placu. Na placu budowy zabezpieczony będzie zapas sorbentu. Tymczasowe zaplecze dla pracowników będzie zorganizowane na działkach o nr ewid. 297/8 w Wisłoku Wielkim oraz o nr. ewid. 71/5 w Czystogarbie. Woda do celów socjalno-bytowych będzie dowożona w pojemnikach lub pobierana z wodociągu wiejskiego w Wisłoku Wielkim i Czystogarbie. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach.

W ramach realizacji zadania, przewiduje się wykonanie prób szczelności i wytrzymałości rurociągów ciśnieniowych metodą pneumatyczną (np. za pomocą sprężonego powietrza, bez użycia wody).

Przekroczenia dróg (m.in. drogi wojewódzkiej) wodociągiem zostaną zrealizowane metodą bezwykopową.

Przekroczenia doliny potoku Wisłok zostaną wykonane również metodą bezwykopową, bez ingerencji w koryto potoku i roślinność nadbrzeżną.

Przekroczenia cieków „bez nazwy” w miejscach kolizji z projektowanym wodociągiem, na działkach o nr ewid. 266/3 i 435/1 w miejscowości Wisłok Wielki, zostaną wykonane przekopem w rurze ochronnej. Przewiduje się miejscowe umocnienie dna i skarp cieków w bezpośrednim miejscu ich przekroczenia.

W sąsiedztwie trasy wodociągu, na działce o nr ewid. 437 w Wisłoku Wielkim znajduje się cmentarz wojenny. Zbliżenie trasy wodociągu do cmentarza, o długości ok. 200 m, będzie wykonane z rur z płaszczem ochronnym i aluminiową warstwą ochronną antydyfuzyjną.

W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Budowa szczelnych sieci, wykonanych z powszechnie stosowanych materiałów nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i gruntowych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1950, z późn. zm.) oraz w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Beskid Niski PLB180002.

Sieć wodociągowa znajdować się będzie na niedługim odcinku w granicach korytarza ekologicznego Beskid Niski GKK-2, wyznaczonego wg. Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005; zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdził, iż odnosząc się do lokalizacji przedsięwzięcia na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. Uchwały, na Obszarze tym zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Jednak w myśl art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, ww. zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego, zatem w przedmiotowym przypadku nie znajduje zastosowania.

Zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia na trasie budowy wodociągu występują pastwiska, łąki i nieliczne działki uprawiane rolniczo, droga wojewódzka i drogi lokalne, wody płynące, zabudowania mieszkalne i zadrzewienia.

Trzy przekroczenia doliny potoku Wisłok zaplanowano wykonać metodą nie powodującą ingerencji w koryto potoku i roślinność nadbrzeżną (zadrzewień, zakrzaczeń i ich systemów korzeniowych). Minimalna odległość komór podwiertowych od górnej krawędzi skarpy cieków wynosi 10,0 m.

Trasę budowy i przebudowy sieci wodociągowej zaprojektowano tak, aby nie zachodziła konieczności wycinki drzew i krzewów na terenie realizacji całego przedsięwzięcia. Młode drzewka i krzewy owocowe będą przesadzone w miejsce wskazane przez właściciela działki. Na czas przechowywania wykopanych drzewek i krzewów (dłużej niż jeden dzień) system korzeniowy zostanie zabezpieczony matami słomianymi przed ich wysuszeniem. Pnie drzew znajdujące się w zasięgu obrotu wysięgnika łyżki koparki zostaną obłożone matami ze słomy i zabezpieczone deskami obwiązanymi pasami parcianymi. Prace związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy gleby w obrębie terenów niezabudowanych (użytków zielonych, terenów zadrzewionych i zakrzaczonych) prowadzone będą z uwzględnieniem okresu wegetacyjnego roślin oraz głównego okresu aktywności zwierząt, w tym główny okres lęgowy ptaków, bytujących w takim biotopie. Jak podaje przedłożona dokumentacja w sąsiedztwie drzew i krzewów prace budowlane związane z budową wodociągu będą wykonane z wyłączeniem okresu od początku marca do połowy września. W przypadku pozostawienia na noc otwartych wykopów zostaną one odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wpadania do nich małych zwierząt. Droga gminna na działce o nr ewid. 265 obr. ewid. Wisłok Wielki w sąsiedztwie działek o nr ewid. 543/2 i 564/1 została podtopiona w przeszłości wodami potoku Wisłok w wyniku żeremia bobra. W związku z tym szlak drogowy o szerokości ok. 6 m zorganizowano wzdłuż ściany lasu na działce 543/2, 564/1.
W utworzonej drodze zaprojektowano budowę wodociągu na długości ok. 170 m metodą bezwykopową na głębokości ok. 1,9 m bez ingerencji w system korzeniowy drzew.

Organ opiniujący, mając na uwadze charakter zamierzenia (instalacja podziemna) ocenił, iż przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie ww. korytarza ekologicznego.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres przedmiotowego zamierzenia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie poinformował, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń,
o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Ze względu, iż zamierzenie inwestycyjne dotyczy wykonania podziemnego uzbrojenia terenu – sieci kanalizacji wodociągowej, nie będzie ono wpływało istotnie na lokalny krajobraz.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz charakter przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstawaniem oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonał analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznał, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie pismem, znak: RZ.ZZŚ.1.435.139.2021.KŚ z dnia 27.08.2021 r. wezwał do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 22.09.2021 r. Wójt Gminy Komańcza pismem, znak: Gn.6220.09.2021 przesłał uzupełnienie karty informacyjnej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pismem, znak: PSNZ.9020.4.24.2021 z dnia 29.09.2021 r. poinformował, że opinia wydana w powyższej sprawie w dniu 10.08.2021 r. pozostaje aktualna.

W dniu 12.10.2021 r. Gmina Komańcza wniosła o zmianę nazwy inwestycji na: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie pismem, znak: RZ.ZZŚ.1.435.139.2021.KŚ z dnia 12.10.2021 r., wydał opinię, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane pod warunkiem jak w orzeczeniu, w pkt 8-9.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym ws. opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. rodzaju przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Wisłoka, która zgodnie z § 18 pkt 21 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedmiotowa inwestycja będzie polegać na budowie i przebudowie sieci wodociągowej i infrastruktury towarzyszącej. Powyższe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego, powiatu sanockiego, gminy Komańcza, a także w miejscowościach Wisłok Wielki i Czystogarb.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie wybudowana sieć wodociągowa przesyłowa od istniejącej studni Cz-1 do istniejącej stacji uzdatniania wody w Wisłoku Wielkim na odcinku o długości około 2645 m. Ponadto zostanie ułożona sieć wodociągowa przesyłowa o łącznej długości około 2630 m, od istniejącej stacji uzdatniania wody do przebudowywanej sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czystogarb. Dodatkowo Inwestor planuje przebudować istniejącą sieć wodociągową rozdzielczą na odcinkach o łącznej długości około 2130 m oraz wykonać przyłącza do trzydziestu budynków o łącznej długości około 380 m. Studnia Cz-1 zostanie wyposażona w pompę głębinową oraz sterowanie AKPiA.

Nawiązując do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z późn. zm.) teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie dwóch zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

- „Wisłok do Zbiornika Besko” o kodzie: PLRW20001222613, typ 12 (potok fliszowy), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny, bez derogacji. Omawiana JCWP została zaliczona do obszarów chronionych, wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód: REZ801 Rezerwat przyrody Bukowica, REZ810 Rezerwat przyrody Źródliska Jasiołki, PK25 Jaśliski Park Krajobrazowy, OSO PLB180002 Beskid Niski, OZW PLH180014 Ostoja Jaśliska i OZW PLH180016 Rymanów.

- „Osława do Rzepedki” o kodzie: PLRW20001222252, typ 12 (potok fliszowy), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Sanoczek do ujścia do Niebieszczanki oraz dobry stan chemiczny. Ze względu na brak możliwości technicznych przedłużono termin osiągnięcia ww. celu do 2021 r. Omawiana JCWP została zaliczona do obszarów chronionych, wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód: REZ756 Rezerwat przyrody Przełom Osławy pod Duszatynem, REZ810 Rezerwat przyrody Źródliska Jasiołki, REZ833 Rezerwat przyrody Zwiezło, PK13 Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, PK25 Jaśliski Park Krajobrazowy, OSO PLB180002 Beskid Niski, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków i Mający Znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 PLC180001 Bieszczady, OZW PLH180014 Ostoja Jaśliska i OZW PLH180021 Dorzecze Górnego Sanu.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w granicach ww. obszaru chronionego Natura 2000 PLB180002 Beskid Niski. Celem środowiskowym dla tego obszaru jest m.in. zachowanie naturalnych dolin i brzegów rzek, utrzymanie naturalnej dynamiki rzek, zachowanie rozległych kompleksów podmokłych, ekstensywnie użytkowanych łąk oraz sąsiadujących z nimi lasów i zadrzewień liściastych. Ponadto istotnym jest zachowanie bagiennych i podmokłych olsów, naturalnego charakteru cieków oraz drobnych akwenów śródleśnych, czy też zachowanie uwilgotnienia i wykluczenie odwadniania wilgotnych i podmokłych łąk. Realizacja powyższych działań ma na celu zapewnienie właściwego stanu ochrony zimorodka, orlika, bociana czarnego, pluszcza, derkacza oraz pliszki górskiej, będących przedmiotami ochrony
w obrębie ww. obszaru chronionego. Biorąc powyższe pod uwagę oraz skalę i zakres przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedmiotowe zamierzenie nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia ww. celów środowiskowych.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie dwóch jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodach: PLGW2000152 oraz PLGW2000168, będących monitorowanymi częściami wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrożonymi ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiane JCWPd zostały zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Ponadto teren objęty inwestycją znajduje się poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi, poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza terenami zmeliorowanymi.

Inwestor planuje wybudować sieć wodociągową przesyłową od istniejącej studni wierconej Cz-1 o wydajności 3,6 m3/h oraz wykonać ogrodzenie strefy ochrony bezpośredniej tej studni o powierzchni 16 m2. W odległości 500 m od ww. ujęcia nie stwierdzono istnienia innych urządzeń lub innych zespołów urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3/h, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nastąpi zapotrzebowanie na wodę przede wszystkim do celów socjalnych i budowlanych. Woda na teren budowy będzie dowożona w pojemnikach handlowych lub beczkowozem. Inwestor dopuszcza również możliwość dostarczania wody z wodociągu gminnego.

Ścieki bytowe z terenu budowy będą gromadzone w szczennych zbiornikach, a następnie będą wywożone do oczyszczalni ścieków w Rzepedzi. Etap eksploatacji inwestycji nie będzie się wiązał z generowaniem ścieków socjalno - bytowych. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie będą również powstawać ścieki technologiczne (przemysłowe).

Po zrealizowaniu inwestycji teren przedsięwzięcia zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. W związku z tym dotychczasowy sposób zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych nie ulegnie zmianie.

Rury polietylenowe będą układane w wykopach otwartych, wąskoprzestrzennych o szerokości 0,8 m i głębokości około 1,8 m. Na etapie realizacji planowanych prac, w miejscach występowania wód gruntowych przewiduje się odwadnianie wykopów za pomocą pomp. Wody pochodzące z odwodnienia wykopów zostaną oczyszczone w przewoźnych osadnikach, a następnie użyte do polewania zasypanych wykopów w celu ich zagęszczenia.

Przekroczenia dróg publicznych oraz dwa przekroczenia potoku Wisłok o długości 30 i 35 m wykonane będą przewiertem horyzontalnym w rurze ochronnej. Przekroczenia wspomnianego potoku zostaną wykonane bez naruszenia dna i skarp brzegowych. Minimalna odległość komór podwiertowych od górnej krawędzi skarpy ww. potoku wyniesie 10 m.

Do przewiertów zastosowana zostanie płuczka w postaci komponentów, tj. sproszkowanego naturalnego bentonitu oraz skrobi. Płuczka wiertnicza po zakończeniu wierceń i oczyszczeniu z urobku zostanie odebrana przez uprawnioną firmę i wywieziona do unieszkodliwienia.

Przekroczenia cieków bez nazwy w miejscach kolizji z projektowaną inwestycją, w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 266/2 i 435/1 w miejscowości Wisłok Wielki, będą wykonywane przekopem w rurze ochronnej na głębokości 2,2 m pod ich stałym dnem. Umocnienia dna i skarp cieków bez nazwy wykonane będą narzutem z kamienia łamanego na długości 4 m (po 2 m w obu kierunkach od osi wykopu). W ramach prowadzonych prac nie można zmieniać kierunku i natężenia odpływu wód zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Aby zapewnić ochronę środowiska gruntowo - wodnego zostanie zastosowany sprzęt wyłącznie sprawny technicznie. Zaplecze budowy oraz baza materiałowa zostaną zlokalizowane na utwardzonych placach gminnych na działce o numerze ewidencyjnym 297/8 w Wisłoku Wielkim i na działce o numerze ewidencyjnym 71/5 w Czystogarbie. Dodatkowo teren budowy zostanie wyposażony w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków paliwa. Szczelność sieci zostanie sprawdzona podczas prób ciśnieniowych, przeprowadzonych przy użyciu sprężonego powietrza z przewoźnego agregatu sprężarkowego. Odpady powstające w trakcie budowy będą magazynowane w sposób selektywny w wyznaczonym miejscu i przekazywane odbiorcom posiadającym zezwolenie na ich odbiór.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznał, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo - wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

W dniu 21.10.2021 r. Wójt Gminy Komańcza pismem, znak: Gn.6202.09.2021 powiadomił organy opiniujące o zmianie nazwy inwestycji.

Wójt Gminy Komańcza, działając na podstawie art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), Obwieszczeniem, znak: Gn.6220.09.2021 z dnia 22 października 2021 r., powiadomił strony postepowania o pisemnym wystąpieniu do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku o opinię, dotyczącą ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto Wójt Gminy Komańcza powiadomił strony postępowania o:

- wydaniu przez organy opiniujące opinii w przedmiotowej sprawie;

- zgromadzeniu materiału dowodowego w toczącym się postepowaniu;

- możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją.

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Komańcza w terminie od 22.10.2021 r. do 22.11.2021 r., w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Gminy Komańcza, zakładka Obwieszczenia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Komańcza w miejscowościach: Wisłok Wielki i Czystogarb, za pośrednictwem sołtysów.

W okresie wywieszenia Obwieszczenia, żadna ze stron nie wniosła uwag.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie pismem znak: RZ.ZZŚ.1.435.139.2021.KŚ z dnia 02.11.2021 r. wydał zaktualizowaną o nową nazwę przedsięwzięcia opinię stwierdzającą, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane pod warunkami, jak w orzeczeniu, w pkt 8-9.

Zatem mając na uwadze opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, po zapoznaniu się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz uzupełnieniami do tego dokumentu i szczegółowym prześledzeniem nie tylko bezpośrednich, ale i pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie, a także po analizie uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji w przedłożonym wniosku, zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 Uooś, a także skalę i charakter przedsięwzięcia, stwierdzono brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Tym samym uznano, że analizowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, czego konsekwencją byłoby wydanie postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją, w której dokonywana jest ocena oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Nie ustanawia ona żadnych uprawnień dla inwestora, stanowiących podstawę do podjęcia właściwych działań inwestycyjnych. Służy ona jedynie ocenie, czy planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i stanowi etap poprzedzający uzyskanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 Uooś.

Biorąc powyższe pod uwagę, oraz po przeprowadzeniu niniejszego postepowania administracyjnego stwierdzam, że planowana inwestycja nie spowoduje uciążliwego oddziaływania na tereny sąsiednie, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego i wodnego, ani nie będzie miała niekorzystnego wpływu na warunki życia i zdrowia ludzi.

Po rozpatrzeniu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane przepisy prawa, orzeczono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy działu V i VI Uooś – art. 87. Przepis art. 155 K.p.a. stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o wydaniu decyzji podlega ujawnieniu na internetowej stronie Biuletynu informacji publicznej Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 127 §1 i 2, art. 129 §1 i 2 w związku z art. 17 pkt 1 K.p.a., o niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Komancza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a w przypadku Obwieszczeń od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji.

Stosownie do art. 127a §1 i 2 K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”, z dnia 29.11.2021 r., znak: Gn.6220.09.2021

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 247 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowościach Wisłok Wielki oraz Czystogarb, gmina Komańcza.

W ramach przedmiotowego zadania planuje się m.in.:

 • budowę sieci wodociągowej przesyłowej, od istniejącej studni Cz-1 w Czystogarbie do istniejącej stacji uzdatniania wody w Wisłoku Wielkim, o średnicy Ø 75mm PE o długości ok. 2645 m;
 • budowę sieci wodociągowej przesyłowej Ø 110 mm PE, od istniejącej stacji uzdatniania wody w Wisłoku Wielkim do przebudowywanej sieci wodociągowej rozdzielczej w Wisłoku Wielkim i do przebudowywanej sieci wodociągowej rozdzielczej w Czystogarbie, o łącznej długości ok. 2630 m. Rurociągi Ø 75 mm PE i Ø 110 mm PE układane będą we wspólnej rurze ochronnej na długości 90 m;
 • przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w Wisłoku Wielkim, o długości ok. 1300 m i przyłączy wodociągowych dla szesnastu budynków o łącznej długości ok. 250 m;
 • przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w Czystogarbie, o długości ok. 830 m i przyłączy wodociągowych dla czternastu budynków o łącznej długości ok. 130 m;
 • wykonanie uzbrojenia studni wierconej Cz-1 w Czystogarbie w pompę głębinową, sterowanie AKPiA i ogrodzenie strefy ochrony bezpośredniej.

Sieć wodociągowa budowana będzie z rur polietylenowych typu 100 RC PN16, SDR17 w płaszczu polipropylenowym w wykopach otwartych, wysokoprzestrzennych na głębokości 1,8 m. Rury układane będą bez podsypki i obsypki piaskowej. Razem przewidziano bezwykopowe wybudowanie wodociągu na długości 260 m. Pozostała sieć wodociągowa długości ok. 2385 m wykonana zostanie w wykopach otwartych wysokoprzestrzennych o szerokości 0,8 m i głębokości 1,8 m.

Na wydzielonej części działki nr ewid. 9/11 w Czystogarbie zostanie zamontowana:

 • pompa głębinowa,
 • zespół sterowania pracą pompy,
 • ogrodzenie strefy ochronnej bezpośredniej studni.

Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej realizowana będzie z rur polietylenowych typu 100RC PN16, SDR17 w płaszczu polipropylenowym w wykopach otwartych, wyskoprzestrzennych na głębokości 1,8 m. Rury układane będą bez podsypki i obsypki piaskowej.

We wsi Wisłok Wielki przebudowana zostanie sieć wodociągowa o średnicach Ø32 do Ø110 mm PE o długości całkowitej ok. 1300 m oraz przyłącza wodociągowe o długości ok. 250 m.

We wsi Czystogarb przebudowana zostanie sieć wodociągowa o średnicach Ø32 do Ø110 mm PE o długości całkowitej ok. 830 m oraz przyłącza wodociągowe o długości ok. 130 m.


Data wytworzenia: 2021-11-29
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-30 23:02:58
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link