> Zarządzenie nr 116/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 116/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXV/285/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwał własnych w części

Wójt Gminy Komańcza zarządza, co następuje:

przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Komańcza

§1

Lp.

Numer

ewid.

nieruch.

Pow. działki

 Numer

KW

Położenie

Opis nieruchomości, przeznaczenie

Cena

nieruchomości (netto)

1.

279/32

0,0337 ha

KS1S/00063887/0

Smolnik

nieruchomość gruntowa (PsVI), na poszerzenie działki nr 279/28 w Smolniku

6 600,00 zł

§2

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 12.01.2022 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.


Data wytworzenia: 2021-11-30
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-30 14:39:18
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał