> Zarządzenie nr 115/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 listopada 2021 roku

Zarządzenie nr 115/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 listopada 2021 roku


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Komańcza

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz.1372) i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019 poz.1282) oraz art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U.2020. 1320)

zarządzam co następuje:

  • 1

Ustalam dzień 27 grudnia 2021r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę dnia 25 grudnia 2021r.(Boże Narodzenie). Ustalony dzień wolny od pracy ma zastosowanie względem pracowników Urzędu Gminy Komańcza.

  • 2

Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy Komańcza oraz zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komańcza.

  • 3

Realizację Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Komańcza.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-11-26
Sporządzone przez: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)
Data udostępnienia: 2021-11-29 08:11:19
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał